Langtidseffekter av omstillingsprogram

Evaluering|

Studien Langtidseffekter av omstillingsprogram er gjennomført i et samarbeid mellom Distriktssenteret og Innovasjon Norge. I alt 10 omstillingsprogram (6-årige), som alle ble gjennomført i perioden 1995 – 2003, omfattes av studien. Studien har hatt som mål å øke kunnskapen om: • Langtidseffekter på nærings- og samfunnsutvikling av omstillingsprogram i 10 utvalgte kommuner/regioner 7-10 år etter programslutt • Sammenhenger mellom langtidseffekter og hvordan omstillingsprogrammene er organisert og gjennomført. Analyser og slutninger er basert på følgende typer data: • Tilgjengelig dokumentasjon om omstillingsprogrammene • Intervju av nøkkelpersoner • Offentlig statistikk Studien gir grunnlag for blant annet følgende konklusjoner:: • Næringsutviklingsevnen er gjennomgående styrket • Programmene har gitt et mer robust og variert næringsliv • Omstillingsprogrammene har i liten grad bidratt til å snu en negativ befolkningsutvikling

  • Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug, Innovasjon Norge
  • Roald Sand, Markus Steen, Espen Carlsson, Sverre Konrad Nilsen
  • Trøndelag forskning og utvikling
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk