Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram

Evaluering|

Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet ”Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta” (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Begge utviklingsprogramma skulle medverka til å gjera deltakarkommunane meir attraktive for innbyggarane, og for potensielt nye innbyggarar. Nærare 30 kommunar deltok i dei to programma, rapporten ser på langtidseffektar i sju av desse kommunane.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling), Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet
  • Sigrid Skålnes, Frants Gundersen, Ragnhild Skogheim, Kjetil Sørlie
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk