Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene

Evaluering|

Metier AS og Møreforskning Molde AS anbefaler at prosjektet gjennomføres. Tiltaket er nødvendig for å kunne gjennomføre en hensiktsmessig utøvelse av fastsettelse, innkreving og kontroll. Av de forskjellige alternativene anbefaler kvalitetssikrer at man tar utgangspunkt i modernisering med funksjonelle forbedringer for fastsettelse og innkreving samt modernisering med tilrettelegging for funksjonelle forbedringer for kontrollområdet. Kvalitetssikrer mener imidlertid at det er et betydelig potensial for å benytte elementer fra de andre alternativene. I tillegg må man søke å øke nyttesiden og å redusere kostnadsestimatene til forvaltning, drift og vedlikehold.

  • Finansdepartementet
  • Svein Olaussen, Øyvind Tendal, Erlend Reigstad, Kristin Kaarstad, Helge Bremnes
  • Metier, Møreforsking Molde
Dokumentstudier