Kultur - Retur

Evaluering|

Rapporten er en del av kartleggingen i forbindelse med KRDs satsing på kulturbasert næringsutvikling. Hovedformålet med rapporten er å gi en grov oversikt over satsinger innenfor feltet kultur og næring i et utvalg av ti fylkeskommuner. Oppdraget har vært gjennomført på kort tid og har omfattet innsamling og bearbeiding av informasjon om et noe diffust tema. Med det menes at fylkene har ulike oppfatninger av hva som skal legges i begrepet kulturbasert næringsutvikling og hvordan satsing innen dette feltet skal foregå. Vi håper likevel at rapporten kan gi en nyttig oversikt og innsikt i feltet kulturbasert næringsutvikling, og være et innspill i arbeidet med å klargjøre og avgrense hva feltet bør omfatte og hvordan politikkutforming rundt kulturbasert næringsutvikling kan innrettes på en mest mulig hensiktsmessig måte.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Markus M. Bugge, Arne Isaksen
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema