Korleis kan distriktskommunar arbeide med berekraftig utvikling?

Evaluering|

Kva er føresetnadane for at små kommunar kan sikre ei berekraftig utvikling med utgangspunkt i sine stadbundne natur- og kulturressursar? I dette notatet vert følgande 3 hovudspørsmål drøfta: Kva er viktige forutsetningar for at små kommunar, med utgangspunkt i stadbundne natur- og kulturressursar kan arbeide heilskapleg med berekraftig utvikling? Kva føringar, utfordringar og utviklingspotensiale kan FNs berekraftsmål gje spesielt for små norske distriktskommunar? Korleis kan nasjonal politikk bidra til å styrkje distriktskommunane, i samspel med fylkeskommunane, i arbeidet med berekraftig utvikling?

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Kyrre Groven, Carlo Aall
  • Vestlandsforsking
Dokumentstudier