Konseptvalgutredning

Evaluering|

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for å håndtere transportutfordringene i på rv 80 Løding-Bodø sentrum fram mot 2040. Ulike konsepter er vurdert. Statens vegvesen anbefaler at Kombinasjonskonseptet blir lagt til grunn for videre planlegging.

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen, Region nord
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon