Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg

Evaluering|

Konseptvalgutredningen for E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense – Ulsberg omfatter strategier for utvikling av denne transportkorridoren fram mot 2040. Rapporten fremmes av Statens vegvesen, Region midt etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens konklusjon om videre planlegging.

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon