Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Evaluering|

Konseptvalgutredningen for Buskerudbypakke 2 omfatter mulige strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040 i Buskerudbyen, bybåndet mellom Lier og Kongsberg. Konseptvalgutredningen er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen, og skal danne grunnlag for vedtak om videre planlegging og valg av konsept. Prioritering mellom ulike prosjekter skal som tidligere skje gjennom Nasjonal transportplan og oppfølgingen i årlige budsjetter.

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon