Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Evaluering|

På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har Proba kartlagt NAV-kontorenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kan det settes vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp så lenge vilkårene har nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrenser stønadmottakerens handle- og valgfrihet. Proba har kartlagt omfanget av bruken av vilkår, hvilke vilkår som stilles, hva som er hensikten og hva som oppnås med vilkårsbruk.

  • Arbeidsdepartementet
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk