Klok av skade

Evaluering|

Medarbeider med brukererfaring" (MB-prosjektet) går ut på at tidligere brukere i psykatrien får en spesielt tilrettelagt ettårig utdanning, som skal sette dem i stand til å få arbeid innen tjenesteapparatet for psykisk helse, og benytte egne erfaringer til å hjelpe brukere av disse tjenestene. Hittil er det blitt utdannet to årskull. Prosjektets to første år bar preg av prøving og feiling. For å sikre at de som har fullført studiet skal kunne anvende sin utdanning til å få en jobb de ønsker og mestrer, bør tiltaket utvikle bedre metoder og rutiner for oppfølging, både av studenter som er på arbeidspraksis, og av dem som har fullført studiet og fått midlertidige stillinger.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Angelika Schafft
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Dokumentstudier