Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus?

Evaluering|

Prosjektet er en evaluering av Husbankens låne- og tilskuddsordning overfor funksjonshemmede. Hensikten med evalueringen har vært todelt. 1) Å se på det repertoar av ulike låne- og tilskuddsordninger som Husbanken rår over i dag og drøfte ulike sider ved disse som tiltak for funksjonshemmede. 2) Å studere hvordan Husbankens boligtiltak for funksjonshemmede fortoner seg i praksis. For å oppnå dette har man tatt utgangspunkt i boligtilskuddet , og lagt særlig vekt på å fange opp mottakernes egne erfaringer og opplevelser knyttet til ordningen.

  • Den Norske Stats Husbank
  • Trond Bliksvær
  • Nordlandsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk