Kjønnslemlestelse i Norge

Evaluering|

Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag, og å gi et forskningsbasert forslag til tiltak. Det foreligger imidlertid metodiske begrensninger i å undersøke omfanget. Kjønnslemlestelse er straffbart, og åpenhet om tema er derfor begrenset. Det er derfor gjennomført to alternative tilnærminger til spørsmålet om omfang: 1) En analyse av befolkningsstatistikken. 2) En bred kartleggingsstudie av kjente tilfeller av kjønnslemlestelse i barnevernet, helsetjenesten, skoler og barnehager. I tillegg til omfang gir kartleggingsundersøkelsen innsikt i rutiner og kompetanse som barnevernet, helsetjenesten og skoler og barnehager besitter for å avdekke tilfeller av kjønnslemlestelse.

  • Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet
  • Hilde Lidén, Tonje Bentzen
  • Institutt for samfunnsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk