Kartlegging av norsk utdanningsforskning

Evaluering|

Denne kartleggingen av norsk utdanningsforskning er av eksplorerende karakter. Fremgangsmåten er først en innkretsing gjennom bibliometriske metoder, deretter en strukturanalyse basert på FoU-statistikk og forskerpersonalregisteret ved NIFU STEP, og til sist en kvalitativ tilnærming til utdanningsforskningsfeltet. For å kretse inn fagmiljøene for utdanningsforskning i Norge har vi inkludert både universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Som del av kartleggingen er det gjort en analyse av de mest sentrale finansieringskildene for FoU-arbeid innen utdanningsforskningsfeltet, og hvem som er mottagere av støtte til slik forskning. Med utgangspunkt i denne identifikasjonsprosessen analyseres en del strukturelle betingelser for forskning på utdanningsområdet. I tillegg har vi gjort en kvalitativ analyse av titler på de publiserte artiklene, for å kartlegge hvilke tema forskningen omhandler.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Jorunn Spord Borgen, Hebe Gunnes, Gunnar Sivertsen
  • NIFU STEP
Spørreskjema
Statistikk