Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter

Evaluering|

Rapporten gir informasjon om situasjonen som gjelder bruk av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i 2005. Totalforbruk, bruksområder, utvikling av forbruket vurdert. Det anslås en total omsetning av MCCP på maksimalt ca. 64 tonn. Hovedkilder til bruk er i flammehemmende polyester som produseres i Norge, og importerte isolasjons- og tetningsmaterialer (f. eks fugeskum). Den siste gruppen er basert på innrapportering til Produktregisteret, og kunne ikke verifiseres i denne undersøkelsen. Importørene opplyste enten at de ikke solgte produkter med MCCP eller de hadde ikke kunnskap om dette.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Øyvind Weholt
  • COWI AS
Dokumentstudier
Observasjon