Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene

Evaluering|

Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenører engasjert i norsk petroleumsvirksomhet. Petroleumstilsynet ønsket å få innsikt i prosesser og læringsmekanismer selskapene anvender for å fremme læring på tvers i selskapet. Dette for å kunne bidra til at vedlikeholdsentreprenører lærer av, og følger opp uønskede hendelser med tanke på forebygging av storulykker. Kartleggingen ble gjennomført i form av en spørreundersøkelse og presentasjoner i halvdagsmøter blant elleve vedlikeholdsentreprenører i petroleumsnæringen. De utvalgte selskapene var Aibel, Aker Solutions, Beerenberg, Bergen Group, BIS, Fabricom, IKM, Kaefer, Norisol, Reinertsen og StS gruppen. Stikkord: Sikkerhet, Vedlikehold,Læring etter uønskede hendelser, Storulykke, Vedlikeholdsentreprenører, Forebygging av ulykker

  • Petroleumstilsynet
  • Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Knut Øien
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Spørreskjema