Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD)

Evaluering|

Evalueringen av verdensbankfondet for miljøvennlig og sosialt bærekraftig utvikling (Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development - TFESSD), der Norge har bidratt med 78. 5 millioner dollar siden fondet ble etablert i 1999, er gjennomført av Cowi AS, Danmark. Fondet har som mål å bidra til å styrke integrering av miljø og sosialt bærekraftig utvikling på tvers av sektorer i Verdensbankens eget arbeid. Mange av fondets prosjekter er av analytisk art. Det er en uttalt begrunnelse for denne formen for finansiering at en kan påvirke en global organisasjons totale politikk på et område, og at virkningen av de norske pengene dermed kan bli langt større enn om en fra norsk side bruker dem direkte til formålet, for eksempel gjennom bilateral støtte. Det er denne påvirkningen evalueringen har vurdert.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • Niels Eilschow Olesen
  • COWI AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier