Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?

Evaluering|

Formålet med denne rapporten er å analysere to overordnede problemstillinger: Hvordan er introduksjonsprogram organisert i norske kommuner, og hva betyr organiseringen for deltakernes sjanse for å bli integrert i arbeidslivet etter endt program? Analysene i denne rapporten viser at det lokale NAV kontor har ansvar for å organiserer introduksjonsprogram i stadig flere kommuner. Sammenligner vi organiseringen innenfor og utenfor NAV i 2010 og 2014 finner vi at antall kommuner som har organisert introduksjonsprogram i NAV har økt fra 188 i 2010 til 197 i 2014. Analysene gir ingen klare svar når det gjelder organisering og resultater. Når vi kontrollerer for deltakernes sammensetning og lokale arbeidsmarkedsforhold finner vi ingen holdepunkt for å si at kommuner med introduksjonsprogram organisert i NAV har bedre resultater enn kommuner som har organisert dem utenfor NAV gjennom eksempelvis kommunalt flyktningkontor eller voksenopplæring. Analysen viser at i 17 av de 23 kommuner med best resultat i perioden 2008 til 2012 var introduksjonsprogram organisert utenfor NAV.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Kristian Rose Tronstad
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Dokumentstudier
Statistikk