Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning

Evaluering|

Problemstillinger: • Hvordan ser lærestedene for seg at kvalitet i høyere utdanning best kan sikres? • Hvilke kriterier, standarder og organisatoriske grep benyttes for å kople kvalitetssystemene til lærestedenes styring og ledelse, og ikke minst, til undervisning og læring? • I hvilken grad kan kvalitetssystemene med den vekt som i utgangspunktet legges på standardisering, ivareta mangfoldet og det lokale særpreget i høyere utdanning?

  • Norges Forskningsråd
  • Bjørn Stensaker
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk