Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway

Evaluering|

NIVA har utført en risikovurdering etter EMEAs risikoveileder for elleve legemidler utvalgt av SFT. Tilgjengelige akutte og kroniske tokisitetsdata ble hentet fra vitenskapelig litteratur. En vekstinhibisjonstest på alge, samt reproduksjonstest på Daphnia ble gjennomført for kreftmiddelet cyclophosphamide. EC50 ble bestemt for algetesten, mens en NOEC er bestemt for reproduksjon på Daphnia. Risikokvotienten er på over 1 for diclofenac, tetracycline, ciprofloxacin, sulfamethoxazole og ethinylestradiol etter EMEAs risikoveileder.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Merete Grung, Torsten Källqvist, Kevin Thomas
  • Norsk institutt for vannforskning
Dokumentstudier
Observasjon