Industrielt om gastronomi

Evaluering|

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Culinology. Evalueringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktø-rene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen konkluderer med at NCE Culinology er kommet relativt kort etter tre års virksomhet og det anbefales at prosjektet foretar en strategisk nyorientering.

  • Innovasjon Norge
  • Harald Furre, André Flatnes
  • Oxford Reasearch
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk