Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Evaluering|

Faget utdanningsvalg legger opp til at elever på ungdomsskolen skal få prøve ut utdanningsprogram på videregående. Nesten 60 prosent av rektorene i videregående skoler sier at denne ordningen er godt etablert. Faget utdanningsvalg åpner også for at elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående nivå. Omtrent en tredel av rektorene i videregående skoler svarer at denne ordningen er godt etablert. Rapporten tar for seg erfaringer og vurderinger i en tidlig fase etter at faget ble obligatorisk fra og med høsten 2008.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Jorunn Spord Borgen, Berit Lødding
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema