Hve er viktige kvaliteter ved god sensur?

Evaluering|

Kartleggingen ble gjennomført av NIFU STEP i 2009. Bakgrunnen for kartleggingen var følgende vedtak fattet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning: ”Stortinget ber Regjeringen vurdere å innføre krav om ekstern sensor for all høyere utdanning”.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Nicoline Frølich, Vibeke Opheim, Synnøve Brandt, Tine Sophie Prøitz
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema