Hendelser med brann i elektriske anlegg

Evaluering|

Elektriske anlegg og utstyr er ofte involvert når det inntreffer hendelser med branner og branntilløp innenfor Ptils forvaltningsområde. Årsaken til hendelsene er ofte teknisk svikt. Rapporten gir en sammenstilling av årsaksforhold og tiltak knyttet til 35 hendelser med brann i elektriske anlegg innenfor Ptils forvaltningsområde, i perioden 2001-2012. Målsetningen med studien var å identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelsene samt foreslåtte tiltak. Årsaker og tiltak er delt inn i kategoriene Menneske, Teknologi og Organisasjon MTO. I tillegg ble den beredskapsmessige håndteringen av hendelsene vurdert med bakgrunn i gjennomgangen. En rekke effektive risikoreduserende tiltak er foreslått. Emneord: Brann, Elektriske anlegg, Petroleumsindustrien

  • Petroleumstilsynet
  • Karolina Storesund, Anne Steen-Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng
Intervju
Dokumentstudier