Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus

Evaluering|

Denne undersøkelsen er en del av evalueringen av Kompetanseløftet 20151, myndighetenes satsing på kompetanseheving og rekruttering i helsesektoren. Selv om det er den kommunale omsorgstjenesten som er i fokus, ville man i evalueringen av kompetanseløftet også se på hvilken rolle helsefagarbeiderne har i sjukehus. Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er: Hva er helsefagarbeiderlærlingens plass i sjukehus? Underproblemstillinger er. Hvordan brukes helsefagarbeiderlærlinger i sjukehusene? Ses de på som rekruttering til egen virksomhet, eller som en form av utdanningstilbud til kommunene? Hvordan påvirker rollen og posisjonen til hjelpepleierne situasjonen for inntak av helsefagarbeiderlærlinger?

  • Helsedirektoratet
  • Asgeir Skålholt, Håkon Høst
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk