Habilitering som koordinerende tiltak

Evaluering|

Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med habiliteringstjenesten på kommunalt nivå og innenfor spesialisthelsetjenesten. Sentrale spørsmål som tas opp er hvordan den første kontakten med tjenesteapparatet blir opprettet, hvilken informasjon man har forut for kontakten, og hvordan man går frem for å opprette kontakt. I tillegg tematiseres hvordan ønsker om tjenestetiltak blir fulgt opp i kommunenes tjenestetilbud, og bruk av individuell plan og ansvarsgrupper. Undersøkelsens hovedfunn oppsummeres med stikkordene tilgjengelighet, synlighet og kontinuitet. På bakgrunn av deltakernes erfaringer er dette de områdene der det er et betydelig potensiale for bedring innenfor habiliteringstjenesten.

  • Helsedirektoratet
  • Anders Næss, Lars Grue
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Dokumentstudier
Statistikk