Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk

Evaluering|

Kartlegging og vurdering av grenseflater mellom ulike virkemidler som har nettverks- og/eller næringsklynger som sentralt formål. Den samlede samfunnsøkonomiske kostnaden for 12 av disse programmene og tjenestene var i 2010 om lag 700 mill. kr, når man tar hensyn til skattevridningskostnaden. De fleste av programmene virker komplementært i forhold til hverandre. Et program – VRI – er etablert som et eksperimentelt program i form og innhold. Vår gjennomgang tyder på at programmet både har komplementære og overlappende aktiviteter med andre program. Vi mener det er behov for at VRI får en tydeligere avgrensning mot de andre virkemidlene. Vi mener også at det kan oppnås en forenkling i virkemiddelbruken om sektorrettede program slås sammen med næringsnøytrale program, gitt at sektorhensyn ikke krever meget særegne løsninger. Teori for utvikling av næringsklynger underbygger at program for nettverks- og klyngefremme bør være åpne for alle typer næringsmiljøer.

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Econ Pyöyry
Intervju
Dokumentstudier