Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midtøsten - hva har vi lært?

Evaluering|

Denne rapporten presenterer de funn som er gjort i prosjektet ”Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midt-Østen – hva har vi lært? ”. Prosjektet er en evaluering basert på intervjuer med 15 personer som satt sentralt ved håndteringen av én eller begge kriser. Representanter fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Utenriksdepartementet (UD), Helse Øst RHF, Ullevål Universitetssykehus HF (UUS), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ullensaker kommune og Forsvarsdepartementet har bidratt med sine erfaringer og innspill. I tillegg er flere evalueringsrapporter benyttet som underlagsinformasjon. Hovedhensikten med evalueringen er å peke på hvilke elementer i beredskapen som fungerer tilfredsstillende, og hva som skal til for en ytterligere forbedring av krisehåndteringsevnen til de ulike aktørene. Evalueringen peker også på sentrale utviklingstrekk og endringer i beredskapen som er implementert i de to og et halvt år som har gått siden flodbølgekatastrofen.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Grete Lauritzen Aastorp
  • Safetec
Intervju