Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler

Evaluering|

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert de statlige boligsosiale virkemidlene. Evalueringen har tatt utgangspunkt i hovedmål 2 for bolig- og bygningspolitikken: "Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig". De boligsosiale virkemidlene som KMD har ansvar for omfatter økonomiske og juridiske virkemidler, samt kompetanse- og informasjonsarbeid overfor kommunene. Vista har vurdert virkemidlenes resultater og effekter, effektivitet og relevans. Et sentralt mål for utredningen har vært å vurdere hvilke effekter de ulike virkemidlene har for sluttbruker.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Tyra Ekhaugen, Ingeborg Rasmussen, Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg
  • Vista Analyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk