Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering

Evaluering|

Rapporten gir et samlet bilde av hvordan arbeidslivsfaget har fungert i forsøksperioden og om intensjonene med faget har blitt realisert etter at elevene har gått gjennom det planlagte treårige løpet. Mer spesifikt har denne rapporten som målsetning å svare på følgende tre spørsmål: 1)Hvordan faget har blitt gjennomført i praksis,2)Hvordan elever og lærere vurderer at faget har fungert, 3)Om faget har bidratt til å styrke elevenes skolemotivasjon

  • Utdanningsdirektoratet
  • Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Ingrid Smette
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon