Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport

Evaluering|

Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i januar 2010 og har nå vært i virksomhet i tre år. Følgeevalueringen ble satt i gang i januar 2011 og skal pågå i tre år, og det skal leveres en rapport hvert år. Herved legges den andre rapporten frem med en oppsummering av status for de regionale forskningsfondene etter tre års virksomhet.

  • Norges Forskningsråd
  • Olav R. Spilling, Liv Langfeldt, Rannveig Røste
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon