Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.

Evaluering|

Et nytt rammeverk for styring av fylkesmennene ble implementert høsten 2015. Målet med innføring av nytt rammeverk var forenkling og forbedring av styringsdokumentene, større grad av handlingsrom for embetene, færre mål på strategisk viktige områder, bedre samordnet styringsdialog og relevant rapportering. I følgeevalueringen kartla Uni Research hvordan rammeverket ble tatt i bruk og etterlevd.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen, Yngve Flo
  • Uni Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon