Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport

Evaluering|

Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av Kommunal- og regionaldepartementet, sammen med Norges forskningsråd, med mål om å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv. Følgeevalueringen bidrar til å evaluere de fem prosjektene i programmet ut fra satsingens mål, delmål og suksesskriterier samt drøfter den samlede måloppnåelse og organisering. Denne sluttrapporten har fokus på å undersøke og vurdere om programmets hovedmål, det vil si å bidra til en permanent styrking av de deltakende forskningsmiljøene, er i ferd med å oppnås.

  • Norges Forskningsråd
  • Harald Furre, André Flatnes, Eriksson Björn
  • Oxford Research, Ekebacka Konsult
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier