Får elevene den opplæringen de har krav på?

Evaluering|

NIFU har i 2016 har gjennomført en kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring, og sett på tilstand og utfordringer i videregående skoler når det gjelder gjennomføring av undervisningstimer med kvalifiserte lærere. Rapporten søker å besvare spørsmålet om elever i videregående opplæring får det årstimetallet de har krav på med kvalifiserte lærere. Kartleggingen avdekker stor variasjon i hvordan skolene planlegger, gjennomfører og følger opp skoleåret. Et sentralt funn er knyttet til begrepet «undervisningstime». Variasjonen i hva som teller som «undervisningstime» er svært stor, og like stor mellom lærere på samme skole som mellom skoler. Dette har konsekvenser for hvordan skoleåret forløper, særlig med tanke på vikarpraksiser og eksamensperioder, mener forskerne. Når begrepet «undervisningstime» ikke er tydelig definert i lovverket, gir dette utfordringer med å kartlegge om elevene får det antall timer de har rett til, sier forskerne

  • Utdanningsdirektoratet
  • Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk