Evalueringsrapport Nødnett trinn 1

Evaluering|

I 2004 ble det besluttet en utbygging av Nødnett i to trinn for å foreta en vurdering av teknologien, tekniske og organisatoriske løsninger, samt kostnadsutviklingen etter første byggetrinn (trinn 1). Det er gjennomført som en kombinasjon av målinger, interne vurderinger og eksterne vurderinger i tråd med plan om evaluering utarbeidet i 2006. Noen tiltak har vært underveisevalueringer, og forbedringer er gjennomført. Evalueringstiltakene har tatt hensyn til en effektiv prosjektgjennomføring og en rask realisering av et landsdekkende nett uten fordyrende opphold som forutsatt, jf. St. prp. nr. 30 (2006-2007). Evalueringsarbeidet er ledet av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i tett samarbeid med evalueringsansvarlige i nødetatene. Delrapporter fra evalueringsaktivitetene er tilgjengelige på nettsidene til DNK. Rapporten gir en oppsummering av resultatene med vurderinger og anbefaling vedrørende videre utbygging til hele landet (trinn 2).

  • Justis- og politidepartementet
  • Direktoratet for nødkommunikasjon
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk