Evaluering

Evaluering|

Jobbskapingsprosjekter er en tilskuddsordning som gir støtte til prosjekter som gir opplæring og veiledning til personer som ønsker å etablere egen virksomhet, og hvor arbeidsledige og yrkeshemmede er en prioritert målgruppe. Evalueringen har hatt til hensikt å belyse følgende tre temaer: 1. Hvordan ordningen forvaltes og praktiseres i fylkene, 2. Hvordan personer som har deltatt i ordningen vurderer dens nytteverdi, 3. Hvorvidt ordningen har bidratt til å skape levedyktige etableringer og arbeidsplasser. Evalueringstema 1 tar for for seg hvordan ordningen forvaltes i de ulike fylkene, hvem som er definert som målgruppe for ordningen, på hvilken måte tildeling av midler til ordningen foregår, hvor mange som har deltatt i ordningen i perioden 2006-2011, hvem som leverer kurs/opplæring i forbindelse med ordningen og hva som kjennetegner innholdet i kurs/opplæring. Evalueringstema 2 tar for seg hvordan ordningen oppleves av personer som har deltatt på kurs/opplæring som gis i forbindelse med ordningen og hvorvidt de opplever at ordningen er nyttig når det gjelder å etablere egen virksomhet og/eller på annen måte styrke deres kompetanse og arbeidslivstilknytning. Det har i denne sammenheng vært viktig å belyse hvilke elementer i kurs/opplæring som anses å være særlig nyttige, og hvilke elementer temaer som bør styrkes og/eller nedtones. Evalueringstema 2 belyser også hvordan tiltaksarrangører/- leverandører vurderer ordningen. Evalueringstema 3 belyser hvilke resultater ordningen kan vise til, nærmere bestemt om den har bidratt til å skape nye arbeidsplasser og om etableringene har vist seg å være levedyktige over tid. Evalueringstema 3 belyser også andre (uintenderte) virkninger av ordningen.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier