Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter

Evaluering|

Vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter er en nasjonal tilskuddsordning for innlevering av mindre fritidsbåter til kommunale mottaksanlegg og godkjente mottaksanlegg og behandling av disse. Menon Economics har vurdert om ordningen er hensiktsmessig innrettet og identifisert flere tiltak som kan øke tilskuddsordningens måloppnåelse og kostnadseffektivitet.

  • Miljødirektoratet
  • Simen Pedersen
  • Menon Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk