Evaluering av TOPP

Evaluering|

TOPP er et kommunalt opplæringsprogram rettet mot personer med lav basiskompetanse og som har eller ønsker seg jobb innenfor helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune. Programmet er et forkortet opplæringsprogram der siktemålet er at ufaglærte skal oppnå fagbrev i helsearbeiderfaget. Prosjektet startet opp i 2008 og avsluttet som prosjekt i 2012. I alt er det tre kull som har gjennomført fagopplæringen. Det er to overordnede målsettinger med TOPP-prosjektet. For det første er målsettingen å beholde dagens helse- og omsorgspersonell i yrket. Dette har bakgrunn i både den generelle utfordringen med fremtidens rekruttering til helse- og omsorgssektoren og de spesielle utfordringene som Larvik har med forventet stor pensjonsavgang fra sektoren. For det andre er formålet at kompetansehevingen skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene, herunder unngå ulykker eller skader i arbeidshverdagen i forhold til brukere/pasienter. Ut over dette har målsettingen også vært: - gjennom kompetanseheving – å redusere sykefravær, redusere ”turnover” og generelt skape bedre rykte til pleie- og omsorgssektoren.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Geir Møller
  • Telemarksforskning Bø, Larvik kommune
Intervju
Spørreskjema