Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde

Evaluering|

Difi og Forsvarets forskningsinstitutt har evaluert tredje tilsynsrunde med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på oppdrag fra Justis- og beredskaps-departementet. Formålet med tilsynsordningen er å fremme god kvalitet i departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, bidra til at tverrsektorielle problemstillinger ivaretas og fremskaffe en oversikt over departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for den praktiske gjennomføringen og utarbeider tilsynsrapportene. Et hovedinntrykk fra evalueringen er at de fleste departementene «alt i alt» er fornøyde med tilsynsordningen, men at det er behov for å endre innretning og utforming.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Forsvarets forskningsinstitutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier