Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Evaluering|

Denne rapporten tar for seg driftstilskuddet til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Driftstilskuddet gis i form av tre deler: Basis-, medlems- og skjønnstilskudd. Basistilskuddet er fast for alle støtteberettigede organisasjoner. Medlemstilskuddet er et tilskudd per medlem, men organisasjonene mottar mest for de første medlemmene. Skjønnstilskuddet fordeles etter skjønn, i stor grad for å dekke ekstra kostnader forbundet ved visse former for funksjonshemninger.

  • Arbeids- og velferdsetaten, Sosial- og helsedirektoratet
  • Rolf Golombek, Jo Thori Lind
  • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Spørreskjema
Dokumentstudier