Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester

Evaluering|

Rapporten utgjør den siste av tre delrapporter i tilknytning til evalueringsarbeidet av Raskere tilbake. Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Tilskuddsordningen ble innført i 2007, og i denne rapporten redegjøres det for resultatene fra evalueringen av ordningen. Evalueringen er kun basert på aktivitetstall for 2008.

  • Arbeidsdepartementet
  • Tor Helge Holmås, Egil Kjerstad
  • Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)
Statistikk