Evaluering av tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i Norge

Evaluering|

Bredbåndsstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og bidra til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd (NGA-bredbånd) i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd. Kommuner eller fylkeskommuner kan søke om midler. Nkom vurderer søknadene i henhold til et sett med kriterier. Kommuner og fylker som mottar støtte må tildele støtten videre til utbyggere i en offentlig anbudskonkurranse, i henhold til fastsatte krav i ESAs vedtak. Evalueringsoppdraget har bestått av å undersøke om de forutsetninger og vilkår som ble fastsatt i ESAs vedtak har blitt realisert under tilskuddsordningen, samt analysere effektiviteten og relevans av støtteordningen og virkningen av tilskuddsordningen på markeder og konkurranse.

  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • Oslo Economics AS, Simonsen Vogt Wiig, Norsk Telecom
Intervju
Dokumentstudier