Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Evaluering|

Tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hadde frem til evalueringstidspunktet støttet 154 virksomheter og 280 prosjekter. Evaluereringen omfatter ordningens virkemåte, effekter og måloppnåelse. Resultatet viser at kjennskap til ordningen er god og at ordningen er attraktiv og verdifull for søkerne. Aktivitetene synes egnet for å skape sosialt fellesskap, for igjen å nå formålet å motvirke ensomhet og passivitet. Innrapportert deltakelse gir uttrykk for relativt god deltakelse på aktivitetene. Måloppnåelsen vurderes samlet sett som tilfredsstillende. Alt i alt vurderes nytten av ordningen å stå i rimelig forhold til kostnaden og ordningen bør derfor videreføres, med noen anbefalinger om justeringer.

  • Helsedirektoratet
  • Marit Svensgaard
  • Oslo Economics AS
Intervju
Dokumentstudier