Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper

Evaluering|

Tilskudd til tiltak for å ivareta truede arter og truede naturtyper administreres av Miljødirektoratet. Midlene bevilges årlig over statsbudsjettets kapittel 1420 post 82, med underpostene 82. 1 og 82. 2. Formålet med tilskuddsmidlene er henholdsvis å medvirke til å gjennomføre tiltak for å ta vare på prioriterte og truede arter og utvalgte og truede naturtyper. I perioden 2016-2018 er det gitt totalt 142 mill. kroner i tilskudd over disse postene. I 2018 ble det tildelt 19 mill. kroner i tilskudd til truede arter og 32 mill. kroner til truede naturtyper. Menon Economics med bistand fra Sweco har på oppdrag fra Miljødirektoratet evaluert tilskuddsordningene.

  • Miljødirektoratet
  • Kristin Magnussen, Siri Voll Dombu, Maria Elise Rød, Aslaug Tomelthy Nastad, Solveig Angell-Petersen, Per Ivar Bergan
  • Menon Economics, Sweco Norge
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk