Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid

Evaluering|

Evalueringen har to hovedformål: · Evaluering av tilskuddsforvaltningen: Det vurderes om tilskuddsordningen når sine målsettinger, og om forvaltningen og utformingen er ivaretatt på en hensiktsmessig måte. · Evaluering av den sosialfaglige delen av tilskuddsordningen: Det identifiseres arbeidsmåter og organisatoriske løsninger i kommuner som mottar tilskudd som hemmer eller fremmer mulighetene for at unge med et begynnende eller etablert rusmiddelbruk får et tjenestetilbud som er helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset. Dette inkluderer en fulltelling av kommunale tiltak rettet mot unge rusmisbrukere.

  • Helsedirektoratet
  • Rambøll Management Consulting, International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier