Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Evaluering|

Hovedmålet for Sametingets satsing på helse- og sosialområdet er; å bidra til å utvikle en likeverdig helse- og sosialtjeneste til det samiske folket, på lik linje med den øvrige befolkningen. Sametinget har flere virkemidler for å oppnå dette målet og ett av disse er tilskuddsmidler til gjennomføring av helse- og sosialprosjekter. Samisk språk og kulturforståelse er fortsatt den største utfordringen i samisk helse- og sosialpolitikk. Det er fortsatt mangel på samisktalende helse- og sosialarbeidere. Fravær av kultur som grunnlag for forståelse i møte mellom helsearbeidere og pasienter, er en mangel i helseinstitusjoner og i fagplanene til helsearbeiderutdanningene. Evalueringen gjelder for årene 2001-2007, og har hatt følgende problemstilling, har prosjektene hatt betydning for: • endring i kunnskap om og forståelse for samisk språk og kultur • endring av tilbud til den samiske pasienten •endret fokus på samiske pasienters behov på overordnet nivå

  • Sametinget - administrasjonen
  • Veslemøy Kristine Dahl
  • Asplan Viak
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier