Evaluering av tilretteleggingstilskudd

Evaluering|

SINTEF har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen med tilretteleggingstilskudd. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd. I evalueringen undersøkes hva som kjennetegner virksomheter som har mottatt tilretteleggingstilskudd og hvilke erfaringer virksomheter og NAV Arbeidslivssentrene har med tilskuddet. Datakildene er registerdata, dokumentgjennomgang, intervju og spørreskjemaundersøkelser. Prosjektet er gjennomført i perioden september 2012 – september 2013.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Jan W. Lippestad, Solveig Osborg Ose
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk