Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet

Evaluering|

Flere statlige virksomheter har tatt i bruk mer fleksible arbeidsformer, som prosjekter eller team/lag for å få til større grad av fleksibilitet, helhetstenkning, selvstendiggjøring, samarbeid, effektivitet og motivasjon, og utnytte den enkeltes kompetanse bedre. Difi har ønsket å kartlegge de samlede erfaringer som departementsfellesskapet har med bruk av slike arbeidsformer. Evalueringen i Justisdepartementet er et dypdykk i fagområdet som vil bli fulgt opp. Tre av sju avdelinger i Justisdepartementet har i noen år og på ulike måter, benyttet team som hovedprinsipp for valg av arbeids- og organisasjonsformer. Målet for gjennomgangen i Justisdepartementet er å få systematisert departementets egne erfaringer, slik at det eventuelt kan gjøres nødvendige justeringer og gi grunnlag for sammenligning og erfaringsoverføring mellom avdelinger med ulike modeller for arbeidsorganisering. Avdelingene (ledere og ansatte) er selv i all hovedsak positive til arbeidsformen og vil ikke reversere dette. Evalueringen viser at det er en krevende arbeidsform som utfordrer både ledere og medarbeidere til å være seg bevist hvordan avdelingen, ledelsen, teamene og den enkelte fungerer. Rapporten beskriver hensikten med endringen, hvordan arbeidsformen oppleves og oppfattes, en analyse av funn opp mot andre erfaringer med teamorganisering og gir 13 anbefalinger til videre oppfølging.

  • Justis- og politidepartementet
  • Siw Anita Vik, Inger Johanne Sundby, Ragnhild Aamodt Grønlie
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju