Evaluering av SND

Evaluering|

Mandatet for denne evalueringen har vært å gjennomføre “en overordnet prinsipiell analyse av SND med utgangspunkt i formålsparagrafen. Hovedutfordringen blir å finne i hvilken utstrekning SND har oppnådd sine overordnede mål. Det skal legges vekt på hvordan den samlede virkemiddelportefølje og selve organisasjonen virker inn på måloppfyllelsen, for å kunne trekke konklusjoner om framtidig sammensetning av virkemidler og utforming av organisasjonen. ” Evalueringen tar for seg perioden fra den dagen SND formelt sett startet sitt arbeid (1. januar 1993) til slutten av 1999. Samlet sett gir vår evaluering SND ‘gode karakterer’ for sin virksomhet frem til i dag. Vi ser en del muligheter for inkrementelle forbedringer, men vi anbefaler at SND nå gis tid til å konsolidere det som er oppnådd.

  • Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND
  • Erik Arnold, Lillian Hatling, Johan Hauknes, Keith Smith, Tor-Jørgen Thoresen
  • STEP Gruppen, Technopolis, Albatros Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk