Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2

Evaluering|

En fersk evaluering av forskning på Helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhet (HMS) i petroleumssektoren er overlevert til Forskningsrådet. Evalueringen viser at satsingen på HMS har gitt prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet, bidratt til bedre samarbeid mellom forskning og industri og dekket alle sentrale prioriteringer på området. Som oppfølging av tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet i 2015 er det utført en evaluering av HMS-satsingen i petroleumsprogrammet PETROMAKS og PETROMAKS2 (2007-2016) i Norges forskningsråd. Evalueringen er utført av Oxford Research og vil gi både Forskningsrådet og Departementene viktige innspill for arbeidet fremover med HMS-satsingen Hovedmålet for satsingen i PETROMAKS 2 i perioden 2012 -2016 er å fremme ny kunnskap og nye løsninger som skal redusere risiko ved å adressere sentrale sektorutfordringer i petroleumsnæringen.

  • Norges Forskningsråd
  • Aase Marthe J. Horrigmo, Bernhard Weigel, Stine Meltevik
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk