Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten

Evaluering|

Dette er den andre underveisrapporten fra evalueringen av 17 forsøk med samordning mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (Samordningsforsøket) samt to oppgavedifferensieringsforsøk i Oslo kommune. Rapporten tar for seg erfaringene forsøkene har høstet frem til oktober 2004. Målsettingene med samordningsforsøkene er tredelt: få flere i arbeid og aktiv virksomhet, en brukerrettet velferdsforvaltning og en effektiv velferdsforvaltning. I denne rapporten har vi primært vært opptatt av hvordan forsøkene har organisert sin virksomhet.

  • Arbeidsmarkedsetaten, Sosial- og helsedirektoratet
  • Geir Møller, Solveig Flermoen, Nils Asle Bergsgard
  • Telemarksforsking-Bø
Spørreskjema
Observasjon